ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

YALITIM

Binalarda ısı yalıtımı ile ilgili mevzuat hangisidir?

Binalarda ısıtma amaçlı enerji tüketiminin yalıtım önlemleri ile azaltılması amacına yönelik “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” 2000 yılından itibaren yürürlükte olup, söz konusu yönetmeliğin kapsamı genişletilerek 5/12/2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” olarak yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca, yeni binaların ısı yalıtımı projesinin “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”na göre hazırlanması ve yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelere verilmesi gerekmektedir.

Mevcut binalara ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu var mıdır?

“Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” uyarınca; yeni yapılan binalar için yalıtım zorunluluğu ve yapılmaması halinde de yapı kullanma ruhsatı verilmemesi gibi idari yaptırımlar söz konusu olmakla birlikte, mevcut binalarda dış cephe ısı yalıtımı yapılması konusunda, herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Mevcut bir binanın ısı yalıtım ihtiyacının olup olmadığı nasıl belirlenir?

Binanın ısı yalıtımı açısından performansının değerlendirilebilmesi için ısıtma sisteminin çalıştığı kış aylarında termal kamera ile ölçüm yaptırılarak ısı köprüleri ve ısı kayıplarının olduğu dış cephe yüzeyleri belirlenebilir. Daha detaylı bilgi için; binanın bulunduğu iklim şartları, bina dış kabuğunun yapı malzemesi, kalınlığı ve kullanılan yalıtım malzemesinin kalınlığı ile ısıl iletkenlik değerlerinin dikkate alınarak hesaplanan “Isı Yalıtım Raporu”nun hazırlatılması ve bu rapora göre yalıtım ihtiyacının belirlenmesi gerekir.

Mevcut binalarda ısı yalıtımı yaptırmak için izlenmesi gereken prosedür nedir?

Mevcut binalarda, ısı yalıtım yapılabilmesine dair kolaylıklar getirilmiş olup, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinde yapılan değişiklik ile kat maliklerinden birinin isteği üzerine kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine ısı yalıtımı yapılabilmesine ve maliyetinin kat maliklerinden tahsil edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kararın alınmasından sonra, ısı yalıtımı için şartnamenin hazırlanarak ihaleye çıkılması gerekmektedir.

Mevcut binalarda ısı yalıtım uygulaması öncesinde “Isı Yalıtım Raporu” hazırlanması zorunluluğu var mı?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin 5 inci maddesi kapsamında; “(Ek:RG-1/4/2010-27539) Mevcut binaların, dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminde kazan değişikliği, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönüşüm yapılması, merkezi soğutma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile ilgili konularda tadilat yapılması halinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren ilgili idare tarafından onaylanır ve uygulanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Bu tarz işlemler proje ve ilgili idarenin onayı dahilinde yapılması gereken işlemlerdir. Bina yönetimlerinin uygulayacağı aykırı tutumlar hukuki açıdan kendilerini sıkıntıya düşürebilir.

Isı yalıtımı sonrasında enerji tüketiminde istenilen oranda azalma olmamasının nedeni nedir?

Binaların “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”na göre yapılması gereken dış cephe yalıtım hesaplamaları; 19°C iç ortam sıcaklığı, ısıtılan ortam içinde bulunan ısı kaynaklarından ve güneşten gelen 2-3°C ilave ısı kazançlarıyla birlikte iç ortam konfor şartlarının 21-22°C de sağlandığı kabulü ile yapılmaktadır. Yalıtım sonrasında bina sakinlerinin ince kıyafetler tercih ederek sıcaklığın 21-22°C nin üzerine çıkarılması yönünde talepleriyle karşılaşılabilmekte ve iç ortam sıcaklığı artırılmaktadır. Bu tür durumlarda, enerji maliyetleri ve tasarrufu konusunda afişler ve duyurular yoluyla bina sakinlerinin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması sorunun çözümünde etkili olacaktır.

İç ortam sıcaklığındaki artış enerji tüketimini ne kadar etkiler?

Binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan teorik çalışmalar ve pratik tecrübeler; konutlarda 18-25°C sıcaklık aralığında ortalama olarak her 1°C lik sıcaklık değişiminde yakıt tüketiminde yaklaşık %6-7 lik bir tasarruf sağlamak mümkündür.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre “İlgili İdareler” hangi kurum ve kuruluşlardır?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin 5 inci maddesi kapsamında; “İlgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler ile diğer idareleri,” olarak tanımlanmıştır.

Mevcut binalara 2017 yılına kadar ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu var mı ?

02/05/2017 tarihine kadar yeni ve mevcut tüm binaların enerji kimlik belgelerini almaları gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesi için mevcut binaların enerji performansını artırma zorunluluğu yoktur.

İki bin metrekare eşik değeri 634 sayılı “Kat mülkiyeti Kanun unda” toplam inşaat alanı, yönetmelikte toplam kullanım alanı olarak geçiyor. Bu alanlar aynı değeri mi işaret ediyor?

Toplam kullanım alanı ve toplam inşaat alanı aynı değerler değildir. Toplam kullanım alanı, proje üzerinden hesaplanması gereken bir değer olup, toplam inşaat alanı değerinden daha küçük bir değerdir. Toplam inşaat alanı: bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer alan mekânlar ve ortak alanlar dâhil yapının inşa edilen tüm katlarından ışıklık boşluklarının çıkarılmasıyla elde edilen alanlar toplamıdır. (15/08/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan TS 10970 yapı kullanma izin belgesi formu) Toplam kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanıdır. (Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği)

Önemli tadilat geçiren binalar “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin tüm hükümlerini sağlamak zorunda mıdır?

Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin %25 ini aştığı tadilatlar yönetmelikte önemli tadilat olarak tanımlanmış olup yönetmeliğin 5 inci maddesinin (Değişik: RG-1/4/2010-27539) birinci fıkrasında “Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.” hükmü yer almaktadır. Önemli tadilat geçiren binalar özelliklerine göre yönetmelik hükümlerini sağlamalıdır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binalara verilen Enerji Kimlik Belgesi hangi kanun ve yönetmeliğe dayanmaktadır?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05/12/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre, kapsama giren binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni binalar ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesini (EKB) hazırlamaya kimler yetkilidir?

Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlara ilişkin hususlar 05/12/2008 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” inde belirlenmiştir. Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır. Yeni yapılacak binaların Enerji Kimlik Belgesi, bünyesinde bu belgeyi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler tarafından düzenlenir. Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi ise bünyesinde bu belgeyi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur.

Enerji Kimlik Belgesi kaç yıl geçerlidir?

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Mevcut Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunluluğu var mı?

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 5 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca; mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren 10 yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Mevcut Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için yalıtım yaptırma zorunluluğu var mı?

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uyarınca; yeni yapılan binalar için yalıtım zorunluluğu ve yapılmaması halinde de yapı kullanma ruhsatı verilmemesi gibi idari yaptırımlar söz konusu olmakla birlikte, mevcut binalarda dış cephelere ısı yalıtımı yapılması konusunda, herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Mevcut binalar için 2017 yılına kadar mantolama yaptırma zorunluluğu var mı ?

Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 02.05.2017 tarihi itibarıyla mevcut-yeni tüm binaların enerji kimlik belgelerini almış olmalarıdır. Mantolama olarak tabir edilen dış cephe ısı yalıtımı uygulaması yanlış bir anlayışla enerji performansının gerek yeter şartı olarak algılanmaktadır. Yeni binalar, yönetmeliğin izin verdiği asgari enerji performans kriterinden daha düşük standartta inşa edilememektedir. Mevcut binaların enerji performansını artırma zorunluluğu yoktur.

Enerji Kimlik Belgesi ile Isı Yalıtım Raporu arasındaki fark nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji tüketiminde etkili bütün unsurların bir arada değerlendirildiği ve binanın enerji performansı açısından sınıfının belirlendiği bir belgedir. “Isı Yalıtım Raporu” ise binanın yalnızca yalıtım durumunun TS 825 Standardına göre değerlendirildiği ve uygulanması gereken yalıtım malzemesi kalınlığının belirlendiği bir rapordur.

Yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesinde yer alan enerji performansı en az hangi sınıf olmalıdır?

Yönetmelik gereğince mevcut ve yeni binalar birbirinden farklı yükümlülüklere sahip olmuşlardır. Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası: “(Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2salımına sahip olamaz.” hükmü yer almaktadır. Kısacası yeni binaların minimum C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip olması gerekiyor.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesinde yer alan enerji performansı en az hangi sınıf olmalıdır?

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası: “(Ek:RG-1/4/2010-27539) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2salımına sahip olamaz.” demektedir. Yeni binalar minimum C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip olması gerekirken mevcut binalar A-G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesine sahip olabilir.

Bir parsel içerisinde yer alan blokların tamamının mı yoksa her birinin ayrı ayrı olarak mı kullanım alanı dikkate alınarak projelendirmede ısıtma sisteminin merkezi olarak yapılıp yapılmayabileceğine karar verilmelidir?

Eğer bu parsel içerisindeki bloklar ayrı ayrı yapı ruhsatı alacaksa her biri münferit olarak, eğer tek bir yapı ruhsatı alacaksa tamamı bir arada değerlendirilmelidir. Yönetmeliğe göre değerlendirmeler yapı ruhsatı üzerinden yapılabilmektedir.

MERKEZİ SİSTEM VE ISI PAY ÖLÇER

Merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu kaç m2 den sonra geliyor?

05/12/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” uyarınca; yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.

Isıölçer ve ısı sayaçlarının avantajları nedir?

Isıölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm ekipmanları merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümlerce tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde bağımsız bölümlere takılan ekipmanlar vasıtasıyla ortam sıcaklığı asgari 15°C de muhafaza edilirken bağımsız bölüm kullanıcıları ise ortam sıcaklığını termostatik vana üzerinde ayarlayarak istedikleri sıcaklık değerinde konutlarını ısıtırlar.

Merkezi sistemli binalara ısıölçer, ısı sayacı taktırmak zorunlu mu?

14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” in, Geçici 1inci maddesinde de ifade edildiği üzere 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve Geçici 6ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 02.05.2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme sahip tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması, daha özel bir ifade ile ısı ölçüm ekipmanlarının binalarda kullanılmaya başlanmış olması yasal bir zorunluluktur.

Isı ölçüm ekipmanları binanın inşası sırasında mı takılmak zorunda?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu nun” projelerde ısı ölçüm ekipmanlarının tesis edilmesini zorunlu kılan hükmü (7nci madde birinci fıkra c bendi), kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 02.05.2007 tarihi itibarıyla yeni binalar için yürürlüktedir. Dolayısıyla bu tarihten sonra yapı ruhsatı için başvuran binalarda projelendirme, imalat ve denetim bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer binaya 02/05/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı verilmiş ise ölçüm ekipmanlarının tesisi kat maliklerince, bu tarihten sonra yapı ruhsatı almışsa ölçüm ekipmanlarının tesisi mekanik tesisat projesi gereğince binayı inşa eden tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak kamu marifetiyle gerçekleştirilen işlerde ihale, yaklaşık maliyet vb. hususların bulunması sebebiyle ve ısı paylaşımını sağlayan cihazların ne tür cihazlar olabileceği, sorumluluklar, okuma ile ilgili vb. hususların kanun içerisinde belirtilmemiş olması nedeniyle kanunun bahse konu hükmüne ait uygulama yönetmeliği olan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin” yürürlüğe girdiği tarih olan 14.04.2008 tarihinden önce ihalesi yapılmış veya ihale kararı veya yatırım kararı veya ihale oluru veya ihale onay belgesi alınmış yapılar ile projeleri kamu kurumlarınca ve kuruluşlarınca onaylanmış olan yapılarda ruhsat tarihine bakılmaksızın bu işlemlerin yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Katı yakıt kullanılan merkezi sistemli binalarda da ısı ölçüm ekipmanları kullanılmak zorunda mı?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ile ısı sayacı, ısıölçer uygulamaları için yakıt cinsi, bina yaşı, metrekare sınırlaması getirilmemiştir. Bu nedenle merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme sahip olan tüm binalar kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak katı yakıt kullanılan merkezi ısıtma sistemli binalarda, can ve mal güvenliği açısından ısıtma tesisatında imar ve kat mülkiyeti mevzuatına uygun olarak tadilat ruhsatı alınarak gerekli değişiklikler yapıldıktan ve yapı kullanma izni alındıktan sonra ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları tesis edilmelidir.

Isı ölçer sisteminin insan sağlığına zararı var mıdır?

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (Specific Absorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır. AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda ısı ölçüm ekipmanlarının kullanılması zorunlu mu?

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve dönüşüm kapsamında binanın yıkımı veya tadilatı gibi bir tasarrufun söz konusu olduğu yapılarda 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı “Belediye Kanunu nun” 73üncü maddesi gereği kentsel dönüşüm kapsamında gerekli görülen işlem tamamlanıncaya kadar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında herhangi bir işlem tahsis edilemez.

Isıölçer veya ısı sayaçlarından hangisinin kullanılacağına nasıl karar verilir?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu nda” ve “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik te” ısı sayacı veya ısıölçerlerin hangi şartlarda kullanılacağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Hangi cihazın kullanılacağı ile ilgili karar yeni binalar için mekanik tesisat proje müellifince, mevcut binalar için ise binanın özelliklerine göre sistemi kuracak yetkili firma ve bina yönetimi tarafından verilmelidir.

Apartman yönetimlerinin ısı ölçüm sistemlerini kurmamaları durumunda şikayet yapılacak ilgili merci neresidir?

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında konuya ilişkin uygulamaların denetimi ve idari yaptırım konusunda herhangi bir kuruma yetki verilmemiştir. Dolayısı ile bu sistemlerin kurulmamasından dolayı mağdur olduğunu düşünen bir kat maliki veya onun katından kira akdine oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kişiler şikâyetlerini sadece mahkeme kanalını kullanarak yapabilirler.

Isı paylaşım sistemlerini kurma hizmeti nereden alınabilir?

Isıölçer, ısı sayacı uygulamaları genel olarak montaj ile okuma ve faturalandırma hizmetleri olarak iki başlık altında toplanabilir. Ülkemiz genelinde her iki hizmeti de ayrı ayrı veya beraber veren birçok firma mevcuttur. Bina yönetimlerinin önünde değişik alternatifler mevcuttur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki belgesi almış olan ve “Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi” olarak tabir edilen ve www.bep.gov.tr adresinde künyeleri bulunan şirketlerden biriyle anlaşıp montaj ve okuma hizmeti satın alınabilir veya bina yönetimleri yeterli teknik donanım ve personele sahip ise bu işi kendi bünyelerinde halledebilirler.

Isı ölçüm ekipmanları takılırken bazı kullanıcıların bağımsız bölümlerine girilmesine izin vermemesi durumunda nasıl bir yol izlenmeli?

Bu durumda montaj yapılırken ilgili kat malikinin/kiracının rıza göstermediğine dair bir tutanak tutularak binanın bağlı bulunduğu Sulh Mahkemesi ne başvurulmalı, 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu nun” 33üncü maddesine istinaden hâkim müdahalesi talep edilmelidir.

Apartman görevlisinden (kapıcı) yakıt ücreti alınmaması durumunda da Kapıcı dairesine de ısı ölçüm ekipmanları takılması zorunlu mu?

Yönetmelik gereğince kapıcı dairesinde de ölçüm yapmak mecburidir. Ancak bina yönetimi kapıcıdan yakıt ücreti tahsil etmek istemiyorsa bunu kendisine yansıtmayabilir.

Binalarda yakıt dönüşümü ve ısıtma sistemi dönüşümü için izlenmesi gereken prosedür nedir?

23.06.1965 tarih ve 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu nun” 42 nci maddesinde “(Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir….” hükmü yer almaktadır.

“Isınma giderlerinin %30 u kapalı kullanım alanına göre yapılması gerekmektedir” hükmünde yer alan kapalı alan” tanımı nedir?

Kullanım alanı terimi gerek belediyelerin meclis kararı ile yayımladığı yönetmeliklerde, gerekse de “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nde” yer alan; genel olarak bağımsız bölüm içerisindeki duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade eden, detaya inildiğinde binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanını ifade eden bir tanımdır.

Isıölçer, ısı sayacı nedir? Kullanılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Isıölçer, ısı sayacı olarak adlandırılan ısı ölçüm ekipmanları merkezi veya bölgesel sistemle ısıtılan binalarda ısının bağımsız bölümlerce tüketildiği kadar paylaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde bağımsız bölümler takılan ekipmanlar sayesinde ferdi sistemden farklı olarak ortam sıcaklığını 15°C nin altına indiremezler. Bağımsız bölüm kullanıcıları istedikleri ortam sıcaklığını termostatik vana üzerinde ayarlayarak bu sıcaklık değerinde konutlarını ısıtırlar. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmesi, herkesin arsa payı bazında yakıt tüketimine katıldığı ortamda suiistimallerin çok sık yaşanıyor olması ve etkin bir yalıtımla beraber enerji tüketiminde %35 mertebelerinde tasarrufun sağlanabiliyor olması ısıölçer sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Merkezi sistemli binalara ısı ölçer, ısı sayacı taktırmak zorunlu mu?

14.04.2008 tarih ve 26847 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” in, Geçici 1inci maddesinde de ifade edildiği üzere 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu nun” 7nci maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve Geçici 6ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince 02.05.2012 tarihi itibari ile merkezi sistemle ısıtılan ve birden fazla bağımsız bölüme sahip tüm binaların kanun hükümlerine tabi olması, daha özel bir ifade ile ısı ölçüm ekipmanlarının binalarda kullanılmaya başlanmış olması yasal bir zorunluluktur.

Kamuya ait lojmanlarda ısı ölçüm ekipmanları taktırılması zorunlu mu?

Isı ölçüm ekipmanlarının tesisi 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” gereğince değil 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” gereğince olmaktadır. 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” binalar için sınıflandırma veya muafiyet getirmemiştir. Dolayısıyla ısı ölçüm ekipmanları tesis edilmeli ve ilgili yönetmelik gereğince de paylaşım yapılmalıdır.

AYDINLATMA

Akkor flamalı lambalar, enerji tasarruflu lambalara göre daha pahalı mı?

Hayır. Kompakt flouresan lambalar ve LED lambalar, kullanım ömrü ve aydınlatma etkinliği göz önüne alındığında geleneksel akkor flamanlı lambalardan daha ucuzdur:
Örnek:
Lamba tipi Kompakt Flouresan Lamba Akkor Flamanlı Lamba
Lamba gücü-Watt (100 watt lamba aydınlatmasına eşdeğer) 20 W 100W
Ortalama lamba ömrü -saat 8000 1000
8000 saat için gerekli lamba adedi 1 10
 Lamba maliyeti - TL 8 2
 8.000 saat kullanım için enerji maliyeti - TL 20W x 8.000 x 0.39/1000=62 100W x 8.000 x 0.39/1000=312
8.000 saat kullanım için lamba maliyeti TL 8 2x8=16
Toplam Maliyet TL 70 TL 328 TL

Elektrik maliyeti:0.39 Ykr/kWh , Enerji maliyeti= Watt X çalışma saati X elektrik maliyeti Toplam maliyet = Lamba maliyeti + Enerji maliyeti

Enerji tasarruflu lambalar daha az mı ışık verir?

Hayır. Enerji tasarruf lambaları, akkor flamanlı lambalar kadar ışık verir. Watt değeri yerine, “lümen” cinsinden lambaların ışık çıktısı karşılaştırılmalıdır. Örnek: 15W lık bir kompakt flouresan lamba ile 60W lık akkor lambanın her ikisi de yaklaşık 810 lümen ışık sağlayacaktır.

Sıkça açıp kapatıldığı zaman, kompakt flouresan lambaların ömrü azalır mı?

Ambalaj kutusuna bakın. Bu bilgi, lambanın kullanım süresince kaç kez aç-kapa dayanımına sahip olduğunu belirtir. Sık açıp kapama (bir saatte bir kez den daha fazla) kompakt flouresan lambaların ömrünü azaltır. Fakat sık açıp kapamaya uygun özel dizayn edilmiş ürünlerde bulunmaktadır.

Kompakt flouresan lambalar kısılabilir mi?

Lamba ambalajları dikkatle okunmalıdır. Ancak, kompakt flouresan lambalar genellikle kısma (dimmer) fonksiyonlu kullanım özelliği taşımaz.

Kompakt flouresan lambaların açılması ve tam ışık çıktısına ulaşması zaman alır mı?

Evet. Fakat yeni düzenlemeler ile bu sürenin 2 saniyeden daha fazla sürmemesi ve 1 dakika içinde %60 tam ışık çıktısına ulaşması gerekmektedir. Isınma süresi ürün ambalajında belirtilmelidir.

Kullanım süresine bağlı olarak kompakt flouresan lambaların ışık çıktısında azalma olur mu?

Kompakt flouresan lambaların ve tüm lambaların ışık çıktısı, kullanım süresi sonuna doğru giderek %30 a kadar azalır.

Kompakt flouresan lamba kırıldığı zaman ne yapılmalı?

Bu lambalar karmaşık elektronikler ve eser miktarda civa içerir ve normal evsel atık içinde olmamalıdır. Bu üzeri işaretli çöp logosu ile belirtilmiştir. Bu ürünler, satıldıkları dükkanlardan birine veya diğer özel toplama sistemlerine geri dönmelidir.